Apie Šviesą Naujausios knygos Anonsai Knygų katalogas Mokymo centras MOKYKLA 2013
LT  |  EN
Paieška:
Pagal autorių, pavadinimą, ISBN
Registracija:   
Vardas: Slaptažodis:   
(Ką gausite prisiregistravę?) Slaptažodžio priminimas
Leidiniai pagal klases
Aplankykite
KATALOGAI
Pratybos, vadovėliai, kita mokomoji literatūra
Rekomenduojame
National Geographic
LIETUVA - Kompiuterinė enciklopedija
Knygos internetu
Alma Littera
Knygų katalogas
Mokomoji literatūra > Lietuvių mokykloms > Mokytojo knygos
spausdinti
Viktorija Sičiūnienė, Irma Gecevičiūtė, Regina Radavičienė, Asta Rudienė
FORMULĖ. Matematika V klasei. Mokytojo knyga. Pirmoji dalis (serija „Šok“)
120 p., nespalv. iliustr., minkštas virš.
Formatas: 21x29x0,7 cm
Šviesa, 2008 m.
ISBN 9785430051761
Vid. kaina knygynuose 45.90 Lt
Anotacija:
 
Tai mokytojams skirta metodinė knyga prie I. Gecevičiūtės, R. Radavičienės, A. Rudienės matematikos vadovėlio V klasei „Formulė“ pirmosios knygos. Joje pateikiami pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyti mokinių konkrečios temos pasiekimai, aptariami mokymosi uždaviniai, siūloma, kaip geriau organizuoti veiklą per pamoką, nurodomi arba komentuojami vadovėlyje ir kontrolinių darbų knygelėje pateiktų uždavinių atsakymai. Knygoje palikta vietos mokymo uždaviniams, mokytojo refleksijai po pamokos užsirašyti.
Leidinyje mokytojai ras teminį pamokų planą, kuris padės jiems planuoti darbą per visus mokslo metus.
 
Serijos dailininkas Agnius Tarabilda.
 
Aprašymas:
 
Matematikos mokomąjį komplektą V klasei sudaro: vadovėlis (1-oji ir 2-oji knyga), pratybos (1-asis ir 2-asis sąsiuvinis), mokytojo knyga (1-oji, 2-oji dalis), uždavinynas, kontroliniai darbai.
 
Turinys:
 
Įvadas
Teminis planas
Kaip susikrauti kuprinę matematikos pamokai
Susipažinkite
 
1 skyrius. Natūralieji ir dešimtainiai skaičiai
1. Natūralieji skaičiai
2. Dydžiai kasdienybėje
3. Skaičiai su kableliu
4. Skaičių spindulys
5. Mažiau, daugiau, lygu
6. Apvalinimas
Pakartokime
 
2 skyrius. Matavimas ir brėžimas
1. Liniuotė
2. Skriestuvas
3. Kampainis
4. Matlankis
5. Vertiname iš akies
Pakartokime
 
3 skyrius. Natūraliųjų ir dešimtainių skaičių sudėtis ir atimtis
1. Kaip apskaičiuoti greičiau?
2. Kaip greičiau sudėti ir atimti dydžius?
4. Atimtis stulpeliu
5. Rezultato spėjimas
6. Sudėti ar atimti?
7. Kaip užrašyti sprendimą?
Pakartokime
 
4 skyrius. Plokščiosios ir erdvinės geometrinės f igūros
1. Stačiakampio ir kvadrato savybės
2. Stačiakampio gretasienio elementai ir savybės
3. Stačiakampio gretasienio išklotinė
4. Kubas ir jo išklotinė
5. Kubo ir stačiakampio gretasienio vaizdavimas
6. Šventinė kraitė
Pristatykime, ką pagaminome, aptarkime
 
Priedai
1 priedas. Apie mokinių įgyjamą kompetenciją
2 priedas. Apie mokinių įgytos kompetencijos vertinimo rodiklius
3 priedas. Kompiuterinės mokomosios priemonės
 
 
Ištrauka:
 
ĮVADAS
 
Serijos „Šok“ vadovėlių bazine ugdymo ideologija pasirinkta konstruktyviojo ugdymo kryptis. Ypač akcentuojami integralumo ir sistemingumo principai. Tikimasi, kad šių principų realizavimas vadovėliuose leis mokyklai lanksčiau derinti ugdymo turinį, geriau tenkinti mokinių poreikius, kūrybiškiau dirbti, didesnį dėmesį skirti mokinių bendrųjų gebėjimų ugdymui ir kartu siekti aukštes nės mokymo(si) kokybės.
Rengdamos serijos „Šok“ matematikos vadovėlio „Formulė 5“ komplektą, jo autorės siekė, kad vadovėlis kuo geriau atitiktų mokinių ir ugdytojų poreikius, netgi sukūrė sėkmės formulę.
 
Tikslingumas
• Tikslas, kurį užsibrėžėme pasiekti, vertas mokinių: didelis dėmesys matematikos pagrindams ir mokinių gebėjimų ugdymui.
• Mokiniai skatinami prisiimti atsakomybę už mokymąsi.
• Galimybė suvokti asmeninę naudą, kurią mokiniai įgyja mokydamiesi.
• Galimybė suvokti savo pačių mokymosi poreikius, patiems užsibrėžti tikslus, stebėti ir vertinti mokymąsi.
• Galimybė bent dalį pamokų turinio derinti su mokiniais, kad jie galėtų mokytis to, ko nori.
 
Malonumas
• Siūlomos įvairios pamokos.
• Daug dėmesio skiriama aktyviai mokinių veiklai.
• Išnaudojamas žmogiškasis interesas: matematika siejama su mokinių gyvenimu.
• Įdomiais klausimais ir užduotimis žadinamas mokinių smalsumas.
• Galimybė parodyti savo kūrybiškumą ar saviraišką.
• Kolektyvinės veiklos galimybės.
 
Individualizavimas
• Tinkamas pamokos tempas.
• Įvairaus sudėtingumo užduotys.
• Atsakingai parengti kontroliniai darbai.
• Galimybė pasitikrinti, kas išmokta.
• Galimybė prastai atliktą užduotį spręsti iš naujo, kol bus pasiektas tinkamas rezultatas.
 
Paskatinimas
• Galimybė nuolat skatinti mokinius.
• Paskatinimo arba sėkmės vertas kiekvienas mokinys.
• Greitas paskatinimo arba sėkmės pripažinimas.
• Galimybė mokiniams patenkinti savo vertės poreikį (darbų pristatymas, žinių ir kitų sėkmės įrodymų demonstravimas).
 
Sėkmės formulė
Tikslingumas + individualizavimas + malonumas + paskatinimas
 
Vadovėlio „Formulė 5“ komplektą sudaro vadovėlis (dvi knygos), du pratybų sąsiuviniai, kontrolinių darbų knygelė, uždavinynas ir mokytojo knyga.
 
Vadovėlis. Pirmosios jo knygos įvade pateikiamos naudojimosi vadovėliu taisyklės, paaiškinama atskirų struktūrinių elementų paskirtis, vartojami žymenys. Vadovėlis suskirstytas į skyrius, o šie – į temas (ir potemius). Temai skiriamas vienas arba keli atverstiniai. Kiekvienos temos pradžioje (rubrikoje „Netrukus“) nurodomi mokymosi uždaviniai, t. y. paaiškinama, ko mokiniai išmoks išėję temą. Visos temos pradedamos sužadinant mokinio jau turimą patyrimą, paskui tęsiamos gilinant, tikslinant, plečiant jų žinias bei gebėjimus. Uždavinių sistemoje yra nuorodų į kitas vadovėlio komplekto dalis. Naujos sąvokos pateikiamos „Žodžių banke“, o visos mokymuisi reikalingos sąvokos apibrėžiamos vadovėlio pabaigoje esančiame žodynėlyje. Skyriai baigiami apibendrinimais „Trumpai“ ir kartojimo uždaviniais (trijų lygių), kuriuos turėtų gebėti spręsti mokiniai. Šių uždavinių atsakymus jie ras vadovėlio pabaigoje. Kitų vadovėlyje pateikiamų uždavinių atsakymai nurodomi šioje mokytojo knygoje.
 
Pratybų sąsiuviniai. Jų paskirtis dvejopa. Sąsiuviniai ne tik papildo vadovėlio medžiagą įdomiomis užduotimis (čia jų nemažai ras ir gabieji mokiniai), bet ir padeda, atlikus testų užduotis, įsivertinti savo žinias ir gebėjimus iš atskirų vadovėlyje nagrinėjamų matematikos temų.
Atlikę testų užduotis, mokiniai turėtų savo atsakymus sutikrinti su pateiktais autorių ir užpildyti įsivertinimo lenteles. Ši veikla jiems padės išsiugdyti mokymosi ir savikontrolės įgūdžius, skatins siekti pažangos.
Pratybų sąsiuviniais patogu naudotis, nes jų skyrių ir temų pavadinimai bei numeracija suderinta su vadovėliu.
 
Kontrolinių darbų knygelė. Vadovėlio medžiaga nuolat siejama su kontroliniais darbais. Pabaigę mokytis tam tikrą vadovėlio skyrių, mokiniai jame ras nuorodą į kontrolinių darbų knygelę. Joje iš viso yra aštuoni kontroliniai darbai (po tris variantus). Pirmasis kiekvieno kontrolinio darbo variantas pateikiamas su vertinimo instrukcija.
Atlikę šio varianto užduotis ir išanalizavę jo vertinimo ins trukciją, mokiniai galės įsivertinti savo žinias, geriau pasirengti žinių patikrai. Dar du kontrolinio darbo variantai pateikiami be sprendimų, o jų atsakymai yra šioje mokytojo knygoje.
 
Uždavinynas. Jis taip pat papildo vadovėlio medžiagą. Čia uždaviniai suskirstyti į tris lygius. Uždavinyno gale yra uždavinių atsakymai.
 
Mokytojo knyga. Joje pateikiamas teminis planas ir atskirų pamokų planai, kuriuose mokytojai ras metodinių patarimų, kaip dirbti su vadovėlio „Formulė“ komplektu, pritaikant jį mokinių patirčiai ir poreikiams.
Kiekvienos pamokos tema mokytojo knygoje išdėstoma per du atverstus puslapius, laikantis to paties nuoseklumo: pateikiamas nagrinėjamos vadovėlio temos puslapių sumažintas vaizdas ir trumpai aptariami, autorių nuomone, svarbiausi dalykai, į kuriuos mokytojas turėtų atkreipti dėmesį. Aptarkime kiekvieno mokytojo knygos atverstinio sudedamąsias dalis.
 
Bendrosios programos
„Bendrųjų prog ramų“ ištraukose nurodomi tikėtini mokinių pasiekimai, į kuriuos orientuojamasi mokant ir mokantis skyriaus medžiagą. Vėliau, formuluojant pamokų uždavinius, nereikėtų viso dėmesio sutelkti vien į žinias, nes jos yra tik priemonė galutiniam rezultatui pasiekti – išugdyti atitinkamus mokinių gebėjimus bei nuostatas (jų požiūrį, vertybes, elgesį ir pan.). Svarbu ne pamiršti, kad mokinių žinios turi būti suprastos ir įprasmintos, kuo dažniau siejamos su kasdieniniu gyvenimu.
Formuluojant pamokų uždavinius, svarbu nuolat galvoti apie mokinių įgyjamus gebėjimus. Dėl to mokytojo knygos 1 ir 2 priede pateikiama „Bendrųjų programų“ ištraukų, kuriose kalbama apie mokinių įgyjamą matematinę kompetenciją ir jos vertinimo rodiklius.
 
Mokymo uždaviniai
Jie paliekami suformuluoti mokytojui. Keliant šiuos uždavinius, labai svarbu atsižvelgti į konkrečios klasės mokinių patirtį ir pasirengimą.
 
Mokymosi uždaviniai
Mokymosi uždaviniai formuluojami remiantis vadovėlio medžiaga, kuri siejama su „Bendrųjų programų“ reikalavimais, keliamais mokinių pasiekimams. Jie numato konkretų rezultatą, kurį turėtų pasiekti mokiniai, ir būdą, kaip jie pademonstruos savo pasiekimus. Moky mosi uždaviniais remiamasi vertinant pamokos sėkmę.
Mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių pasirengimą, mokymosi uždavinius gali keisti.
 
Siūloma veikla
Šiame skyrelyje siūlomos tik, autorių nuomone, svarbiausios idėjos, būdai, kaip pasiekti mokymosi uždaviniuose numatytų rezultatų. Patariama, į ką reikia atkreipti dėmesį, naudojantis vadovėliu, pratybų sąsiuviniais, uždavinynu ir kontrolinių darbų knygele.
 
Turinio minimumas
Formuluojami mokymosi uždaviniai, užtikrinantys patenkinamą mokinių pasiekimų lygmenį. Šis lygmuo atitinka pažymius 4–6.
 
Smalsiems
Nurodomos vadovėlyje ir pratybų sąsiuviniuose pateiktos užduotys, kurios rekomenduojamos gabesniems mokiniams.
 
Integracinės sąsajos ir turima patirtis
Nauja medžiaga siejama su tuo, ko vaikai mokėsi pradinėje mokykloje ar nagrinėdami ankstesnes temas.
Įgyvendindamas integracines sąsajas, mokytojas turėtų remtis „Bendrųjų programų“ skyrelio „Integravimo galimybės“ nuorodomis, kitais serijos „Šok“ vadovėliais:
V klasei
gamtos mokslų – „Mokslininkų pėdomis“,
literatūros – „Lingo lego laduto“,
lietuvių kalbos – „Žaidžiu žodžiu“,
istorijos – „Palikimas“,
dailės – „Vaizdų pasaulyje“,
anglų kalbos – „Key to English“,
V–VI klasei
technologijų – „Mityba ir tekstilė“,
„Konstrukcinės medžiagos ir elektronika“,
informacinių technologijų – „Projektų mozaika“.
Vadovėlyje ir pratybų sąsiuvinyje stengiamasi pateikti mokiniams aktualių pavyzdžių, bet mokytojas savo penktokams galėtų parinkti tinkamesnių pagal jų patirtį, gyvenamąją vietovę.
 
Priemonės
Nurodomos reikalingos priemonės. Dažniausiai tai yra pratybų sąsiuvinis ir uždavinynas. Norėtume atkreipti dėmesį, kad mokiniams reikėtų iš anksto priminti, jog kai kurias priemones (skriestuvą, matlankį, popieriaus projektiniams darbams ar kt.) jie turi atsinešti iš namų.
 
Uždavinių atsakymai ir komentarai
Šiame skyrelyje mokytojas ras visus vadovėlio uždavinių atsakymus (komentarus), taip pat visų kontrolinių dar bų 2 ir 3 varianto uždavinių atsakymus.
 
Papildomi šaltiniai ir nuorodos į internetą
Kadangi informacijos šaltiniai greitai atnaujinami, jų pateikiame nedaug. Manome, kad mokytojas turėtų juos nuolat papildyti. Rekomenduojamų kompiuterinių mokomųjų priemonių aprašymus mokytojai ras 3 priede.
 
Refleksija
Paliekama vietos mokytojo komentarams ir užrašams apie mokymo bei mokinių mokymosi sėkmę, kas pavyko, o ką reikėtų keisti ir planuoti kitaip.
Tikimės, kad čia pateikiamos nuorodos padės mokytojui išdėstyti kurso medžiagą ir skatins jį dirbti kūrybiškai.
Autorės
 
Leidinio įvertinimas
Įvertinkite leidinį
Rekomenduokite draugui
Komentarai:
vardas:  el. paštas: 
Apačioje esantį kodą įrašykite į laukelį dešinėje
2003, Šviesa. All rights reserved. solution: gaumina Pastabas ir pasiūlymus siųskite webmaster@sviesa.lt